Sveriges bönder

Skogen – en miljöhjälte

Skogen ger en enorm klimatnytta. När den växer tar den upp koldioxid från luften. När träden avverkas kan de användas till klimatsmarta produkter som ersätter olja, cement och plast. 

Varje år tar den växande skogen upp lika mycket koldioxid som alla industrier, alla inhemska och utländska transporter, all elproduktion och all uppvärmning av bostäder och lokaler släpper ut. Dessutom är skogen full av miljöer som är viktiga för biologisk mångfald. 

Två tredjedelar av Sverige är täckt av skog. Det är en ständigt växande resurs som skapar nya möjligheter för framtiden. Sveriges skogsägare är duktiga på att sköta och vårda skogen. För varje träd som slutavverkas planteras 2–3 nya.När skogen skördas skapas förutsättningar för nytt liv och varje år sätts 380 miljoner nya skogsplantor ner i jorden. 

Tillväxten i skogen är hela tiden större än avverkningen, det är viktigt ur både klimat- och råvarusynpunkt. Idag binder det svenska skogsbruket in över 90% av Sveriges totala utsläpp, ungefär 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Dessutom används skogens produkter i stor utsträckning för att ersätta fossila eller klimatbelastande produkter. På så sätt undviks varje år tillförseln av 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter till atmosfären,koldioxid som kan ha varit lagrad i miljoner år.

Biologisk mångfald 
Enligt en färsk rapport från WWF* har populationerna av ryggradsdjur i världens skogar halverats sedan 1970. Till skillnad från den globala situationen ökar mångfalden i många avseenden i svenska skogar. De senaste åren har nära 8 miljoner fågelpar tillkommit, och många forskare bedömer att vi har fler stora däggdjur än vi haft på flera hundra år. Det saknas statistik om de artrikaste grupperna, som insekter, svampar, mossor och lavar. Men vi vet att de livsmiljöer som anses särskilt viktiga för arterna, som gammal skog, död ved och grova lövträd har haft en positiv utveckling de senaste tjugo åren. 

Några saker våra medlemmar gör för skogens väl
Naturvård: Utöver naturreservat avsätts 5 % av de produktiva skogsmarkerna frivilligt för naturvård utan ersättning. 

Hänsynsytor: 11 % av avverkningsarealen lämnas i genomsnitt som hänsynsytor (t.ex. kantzoner mot vattendrag, hänsynskrävande biotoper). 

Nyplantering: För varje träd som avverkas planteras 2–3 nya, vilket bidrar till att skogen inte tar slut och att även kommande generationer får en god tillgång på förnyelsebar råvara. 

Hållbar avverkningstakt: I genomsnitt lämnar varje generation över en mer virkesrik skog till nästa generation jämfört med den skog man tog över. 

Begränsning av angrepp: Enskilda skogsägare vårdar skogen för att begränsa skador av skadeinsekter (t.ex. barkborrar), svampsjukdomar och brand. Vi har därför i ett internationellt perspektiv mycket friska skogar. 

*https://www.wwf.se/pressmeddelande/ny-global-wwf-rapport-djurpopulationerna-minskar-kraftigt-i-varldens-skogsmiljoer-3383584/2