Sveriges bönder

Därför är det viktigt att inte bygga bort jordbruksmark

Mängden odlingsbar mark minskar globalt för varje år. I Europa förstörs 24 kvadratmeter åkermark varje sekund*. I Sverige är den siffran 600 hektar per år**, det motsvarar 1200 fotbollsplaner.

Ökenutbredning, ohållbara brukningsmetoder och extremväder är bara några av orsakerna som gör att det på många platser inte längre går att odla mat, och att människor måste importera livsmedel eller flytta. 

Sverige ligger i ett av de mest gynnsamma områdena på vårt klot där medelnederbörden väntas ökas av klimatförändringen. För oss kan en stigande temperatur till en början bidra till en längre växtsäsong och fler skördar, en utökad variation av grödor och längre utevistelser för våra djur. Men även här kommer det att bli mer extremväder vilket försvårar livsmedelsproduktionen. Därför är det viktigt att värna den svenska åkermarken, den kommer att behövas både för att tillgodose livsmedelsbehoven hos en växande svensk befolkning, och för att kunna öka exporten till de länder vars odlingsförutsättningar påverkas mer än våra.

Redan idag investerar Kina och länder i Mellanöstern i mark och vattenresurser utanför de egna gränserna för att säkra framtida tillgång till odlingsbar mark, och utmaningar kopplade till livsmedelsförsörjning kommer att bli en het fråga även här hos oss. Enligt IPCC väntas spannmålspriserna öka upp till en fjärdedel till 2050. När städer och annan infrastruktur ska utvidgas bör vi därför först titta på andra alternativ än att bebygga produktiv jordbruksmark som kan användas till livsmedelsförsörjning.  

I dagsläget har Sverige inga beredskapslager. Eftersom vi importerar mat från i stort sett hela världen, är vi beroende av den globala livsmedelsproduktionen. En ökad inhemsk matproduktion skulle göra Sverige mer robust inför de importstopp och prishöjningar som en global livsmedelskris sannolikt skulle föra med sig. Dessutom skulle ökade intäkter för den enskilda lantbrukaren kunna användas till att ställa om till ett så hållbart lantbruk som möjligt. Sveriges bönder står redo att växla upp.

* https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-threats-europe-status-methods-drivers-and-effects-ecosystem-services 

** Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe, EEA report (European Environment Agency), No 04/2019, https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture