Sveriges bönder

Är det svenska lantbruket en vattentjuv?

Det kalla klimatet i Sverige gör att det regn som faller inte dunstar av så snabbt från marken, därför räcker det naturliga regnvatten nästan alltid för att täcka växternas behov. Det gör att lantbruket bara står för 3% av vattenanvändningen. Det kan ställas mot industrin som förbrukar 61% och hushållen som använder 23%. Svenskt lantbruk är unikt, internationellt sett står jordbruket för 70% av färskvattenförbrukningen. Av det vatten som används av lantbruket går två tredjedelar till bevattning och en tredjedel till dricksvatten åt djur.  

Sveriges vattenbalans 

I Sverige regnar det i genomsnitt 750 mm per år. Grovt räknat rinner hälften av det till grundvatten och vattendrag, resten avdunstar tillbaka till atmosfären genom växterna. När nederbörden är större än avrinningen och avdunstningen, fylls de naturliga vattenreserverna som sjöar och vattendrag och bidrar till den svenska vattenbalansen. 

Ansvarsfull förbrukning 

Ett genomsnittligt år bevattnas tre procent av den svenska åkermarken. Oftast används vatten från sjöar, vattendrag och bevattningsdammar. Eftersom vissa grönsaker ställer högre krav på vattnet, bevattnas de med grundvatten. Vid stora bevattningsbehov reglerar Mark- och Miljödomstolen hur mycket vatten som får användas för att det ska räcka till alla i trakten. Nyligen har forskare från Mälardalens högskola och Universitetet i Maryland tagit fram algoritmer som ska hjälpa Sveriges bönder att spara vatten genom mer precis bevattning*. 

I många andra länder används fossilt grundvatten* till odling. Eftersom fossilt grundvatten inte nybildas, gör sådan bevattning att människor riskerar att stå utan vatten på sikt. Genom att välja svenska råvaror kan du vara säker på att bevattningen har skett på ett ansvarsfullt sätt.  

* Vatten som bildats under äldre tidsperioder i jordens historia. 

Läs mer om BEVATTNING