Sveriges bönder

10 saker lantbrukare gör för att främja biologisk mångfald

  1. Kantzoner: För att minska läckage av näring och växtskyddsmedel samt minska risken för erosion och fosforförlust, anläggs zoner längs diken, kanter och vattendrag. Zonerna gynnar samtidigt den biologiska mångfalden. 

I år deltar 700 lantbrukare i projektet ”Hela Sverige Blommar” som Hushållningssällskapet anordnar vilket har lett till att 1000 ha och 150 mil åkerkanter blommar i sommar.  
(Källa: https://www.livsmedelsnyheter.se/projektet-hela-sverige-blommar-dubbelt-sa-stort-i-ar

  1. Håller betande djur: Genom kött- och/eller mjölkproduktion hävdas betesmarker som då fortsätter vara i bruk, en förutsättning för det stora antalet arter som finns där. 

Idag finns det 400 000 ha naturbetesmark i Sverige och artrikedomen i dessa är helt beroende av att det finns betande djur som underhåller dessa marker. 

Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige är beroende av öppna och trädbärande gräsmarker för sin överlevnad. Våra betesdjur bidrar till att hålla dessa marker öppna. 

  1. Anlägger våtmarker som bl.a. förhindrar läckage av fosfor och som bidrar till värdefulla livsmiljöer för en mängd arter. 

Under perioden 2010 till 2020 har totalt ca 5720 ha våtmarker anlagts eller restaurerats med statliga medel (enligt utvärderingen av miljömålet ”Myllrande våtmarker”) och enligt en undersökning som LRF utförde 2020 fann man att nästan lika många lantbrukare anlägger våtmarker och dammar med egen finansiering som med olika ekonomiska stödformer.  

  1. Bevarar lantraser: Tillståndet för lantraser bedöms vara godtagbart tack vare det engagemang som finns från lantbrukare och föreningar som arbetar för att bevara lantraser och kulturväxter. 
  1. Värnar jordhälsa och lagrar allt mer kol 

Det lagras idag 20% mer vall på svensk åkermark än det gjordes tidigt under 1990-talet, samtidigt som total åkerareal har minskat med 10%. Vallen är en flerårig gröda som förbättrar markens struktur, bidrar positivt till bördighet, mångfald och kolinlagring. 

Inom Greppa Näringen finns en rådgivningsmodul för mullhalt och bördighet som erbjuder lantbrukaren hjälp med vilka växtföljder som är bra för en uthållig produktion samt innebär ett effektiv utnyttjande av växtnäring och minskat beroende av växtskyddsmedel. 

Allt fler odlar mellangrödor, innan nästa huvudgröda, som honungsört, oljerättika och andra arter för att öka koldioxidinlagringen och öka markens bördighet. 

  1. Kvalitetssäkrar: Använder certifieringar som bland annat innebär åtaganden för att gynna biologisk mångfald, exempelvis svenskt Sigill och Krav. 

Andel ekologisk produktion i slättlandskap har ökat från 8-14% mellan 2009-2019 vilket bidrar till ökad variation i landskapet och är positivt för den biologiska mångfalden.  

Andra exempel är Svenskt Sigills certifiering med åtgärder på gård för att främja biologisk mångfald och certifieringen för Naturbeteskött. Även Lantmännen har ett koncept som innebär att lantbrukare bl.a. anlägger lärkrutor på åkermark för att skydda sånglärkan. 

  1. Kunskapsutveckling: Kunskap om hållbara metoder som till exempel säkert växtskydd delas via rådgivning, studiegrupper, kurser och annat erfarenhetsutbyte. 

Greppa näringen erbjuder rådgivning inom en mängd olika områden och har nyligen lanserat en ny rådgivningsmodul för att främja biologisk mångfald. Det innebär att lantbrukare kan få hjälp med att främja biologisk mångfald på bästa sätt på den specifika platsen. 

Säkert växtskydd: Säkert växtskydd är ett projekt vars syfte är att genom information förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i jordbruk över hela landet. Detta arbete bidrar till att bekämpningsmedel inte används på ett sätt som skadar den biologiska mångfalden 

  1. Bidrar med mångfald i tätorter 

Fler växter och grönområden i våra städer hjälper bl.a. till att stärka den biologiska mångfalden och levereras av Sveriges trädgårdsföretagare. Ett brett utbud av pollinerande insekter och många olika växter utgör näringskällor för fåglar och andra djur.  

  1. Bedriver livskraftiga företag: genom att producera varor och tjänster i hela landet, brukas jorden så att odlingslandskapet hålls öppet, vilket skapar förutsättningar för att hälften av arterna i Sverige ska kunna ha kvar sina boendemiljöer. 
  1. Sköter kulturmiljöer: I odlingslandskapet finns många kulturmiljöer, som exempelvis stenmurar och stengärdsgårdar. I kulturmiljöerna finns en unik biologisk mångfald som gynnas när kulturmiljöerna sköts. 

Video: Biologisk mångfald – vad sjutton handlar det om egentligen… och hur jobbar Sveriges bönder med det?